ALGEMENE VOORWAARDEN
Identiteit van de ondernemer: Bakker Jurjus
Handelend onder de naam: Banketbakkerij Van Asselt
Vestigingsadres: Arnoudstraat 10, 6824GB Arnhem
Telefoonnummer: 026-3613316
KvK-nummer: 09000256
BTW-identificatienummer: 8026392150B01

 1. TOEPASSELIJKHEID
  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banketbakkerij van Asselt. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Banketbakkerij van Asselt te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
 2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
  Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij van Asselt zijn vrijblijvend. Banketbakkerij van Asselt accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Banketbakkerij van Asselt behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen in de winkel van Banketbakkerij van Asselt. Bij bezorging worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.
 3. DIENSTEN
  De dienst die vanasseltbanket.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.
  Banketbakkerij van Asselt behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 4. PRODUCTEN
  Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.
 5. BESTELTIJD
  De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur bestellen voor levering de volgende dag. Taarten voor levering op maandag dienen zaterdagmiddag vóór 12.00 uur besteld te zijn. Op zondag levert Banketbakkerij van Asselt in principe niet, tenzij anders met de klant overeengekomen.
  Moet een product worden voorzien van een afbeelding, houdt er dan rekening mee dat deze afbeelding ook vóór 16.00 uur door ons is ontvangen.
  Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.
 6. BESTELLINGEN
  Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij van Asselt behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
  Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Banketbakkerij van Asselt is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 16:00 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd.
  Banketbakkerij van Asselt is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.
 7. LEVERTIJDEN EN BEZORGEN
  Banketbakkerij van Asselt zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij van Asselt ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
  Indien de taart bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is Banketbakkerij van Asselt niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.
  Banketbakkerij van Asselt evert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen.
  In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.
  Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.
  De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij van Asselt daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.
  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij van Asselt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij van Asselt zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.
  Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Banketbakkerij van Asselt geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.
 8. BETALING
  Alle bestellingen via de website vanasseltbanket.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL.
 9. PRIJZEN
  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.
  De koper is de prijs verschuldigd die Banketbakkerij van Asselt in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Banketbakkerij van Asselt worden gecorrigeerd.
  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 10. AFBEELDINGEN OP TAARTEN
  Afbeeldingen en foto’s dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie. Ook bij een eigen ontwerp dient de afbeelding een minimale doorsnede van 15 centimeter te hebben.
  Banketbakkerij van Asselt streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto’s en logo’s niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto’s. Banketbakkerij van Asselt kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.
  Banketbakkerij van Asselt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is Banketbakkerij van Asselt zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door Banketbakkerij van Asselt gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto’s die aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren.
 11. OVERMACHT
  In geval van overmacht heeft Banketbakkerij van Asselt het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij van Asselt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 12. KLACHTEN
  Overal worden foutjes gemaakt. Banketbakkerij van Asselt doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Banketbakkerij van Asselt neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.
 13. AANSPRAKELIJKHEID
  Banketbakkerij van Asselt is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij van Asselt is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij van Asselt komen. Banketbakkerij van Asselt draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij van Asselt eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij van Asselt is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij van Asselt, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij van Asselt. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij van Asselt uitgesloten. Banketbakkerij van Asselt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Banketbakkerij van Asselt. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.
 14. DIVERSEN
  De klant van Banketbakkerij van Asselt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij van Asselt geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij van Asselt garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.
 15. TOEPASSELIJK RECHT
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij van Asselt en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.